ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการระดับ ชช
   เล่มที่ 1 เปิดอ่าน คลิกที่นี่

ผลงานวิชาการ ระดับ ชช
   เล่มที่ 2 เปิดอ่าน คลิกที่นี่

คำบรรยายลักษณะงาน สอศ.
เปิดอ่าน คลิกที่นี่
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  ปีงบประมาณ 2560
เปิดอ่าน คลิกที่นี่


ข่้อเสนอเชิงนโยบาย
  การจัดตั้ง อศจ.
เปิดอ่าน คลิกที่นี่รวมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษา

---------------------------------------------------

* สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
* สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
* สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
* สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
* สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

*สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
*สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
*สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

*สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
*สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
*สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
*สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

*สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
*สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนื่อ 2
*สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
*สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
*สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

*สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
*สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

*สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
*สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
*สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้รวม กฎหมาย กฎ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

--------------------------------------------------------

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

* กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  พ.ศ. 2546

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
* กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
  เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
  พ.ศ. 2555

* กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
  เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
  พ.ศ. 2556

* โครงสร้างการบริหารสำนักงานคณะกรรมการ
  การอาชีวศึกษา

* โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ

* โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  สถาบันการอาชีวศึกษา