Lertkrai.net
       Http://www.lertkrai.net เครือข่าย คนเลิศไกร และสำรอง กพร.สอศ.
 Thai-website
   
    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  Office of Vocational Education Commission    
    สำนักงาน ก.พ.ร.  OPCD      สำนักงาน ก.พ. OCSC  
    จองตั๋วเครื่องบินการบินไทย      My Face book  
   Admin : Cpo1 Santi Lertkrai     Google Search   Support / Download      Youtube / Entertainment  
     Hotmail.com To me       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สอศ.  Public Sector Development Group (PSDG)  
     OVEC : AMS e-office      สำรวจ
   Special : Lertkrai mail     
     ส่งข่าว / ประชาสัมพันธ์  Announcements
       
  "สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา :
   Competitive Workforce"
    
    แนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษา 2 ระยะ

    ระยะแรก (Quick Win) จะใช้เวลา 6 เดือน

1) Re-Branding คือ การสร้างแรงจูงใจผ่านภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักเรียน
     และอาจารย์ในสายอาชีวศึกษา โดยสื่อสารให้เห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
     รวมทั้งผลตอบแทนที่ดีตามระดับทักษะความสามารถที่ได้รับการประเมินตามมาตรฐาน 
     อีกทั้งต้องสร้างความภาคภูมิใจให้บุคลากรสายอาชีวศึกษาภาคภูมิใจที่เป็นกำลังสำคัญ
     ในการพัฒนาประเทศ
              2) Excellence Model Schools พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความ
    เชี่ยวชาญ มีรูปแบบ (Model) การเรียนการสอนที่เหมาะสม และสามารถเป็นพี่เลี้ยง
    สถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ภาคเอกชนเข้า
   ไปมีส่วนร่วม สนับสนุนให้นักเรียนนำความรู้ความสามารถในการเรียนมาทำประโยชน์
   แก่ชุมชนและสังคมผ่านโครงการจิตอาสาต่างๆ
              3) ร่วมพัฒนาฐานข้อมูล (Database) ทั้งในส่วนอุปสงค์ของความต้องการ
    แรงงานวิชาชีพ (Demand) และอุปทานของแรงงานวิชาชีพที่เรียนจบมา (Supply)
    ของภาพรวมทั้งประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นความเร่งด่วน
    ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่

    ระยะที่สอง (Medium & Long Term)มีแผนงาน ดังนี้
    Standard and Certification Center

1) กำหนดมาตรฐานทักษะวิชาชีพ การเรียนการสอน การจ้างงาน ค่าตอบแทน
    ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือ

2) แก้ไขกฎหมาย เพื่อให้ประโยชน์ต่อภาพรวมการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
    อาชีวศึกษา

3) ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาให้ยั่งยืน

4) ผลักดันให้มีหน่วยงานที่รวบรวม Database ของวิชาชีพอาชีวศึกษา
     ให้เป็นรูปธรรม

5) พัฒนาหลักสูตรและครูผู้สอน โดยให้มีสถาบันพัฒนาครูระดับอาชีวศึกษา
 

      ประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า

  • “ จะรวยก่อนแก่ หรือแก่ก่อนรวย”

  • “จะก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางและพัฒนาสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้หรือไม่”

  • “จะใช้โอกาสที่มีนี้แก้ไขจุดอ่อนของประเทศ และจะบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้ามาได้อย่างไร”

 
 
   
  ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลด ข้อมูลสถาบันการอาชีวศึกษา
         
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕